Varianter: Yrkes, Novia, YA, VYI,
Uttal: [yrkes], [nå:via], [y:a:], [ve:y:i:]

Nu under reparation. Tidigare Yrkesakademin och Vasa yrkesinstitut.

Dela