Varianter: Övis, Övningsskolan, VÖS, Lyska, Råttstallet
Uttal: [ö:vis], [ö:vningssko:lan], [vös], [lyska], [råttstallet]

Vasa Övningsskolas gymnasiums huvudbyggnad från 1856 fungerade som rådhus enligt stadsarkitekten C.A. Setterbergs stadsplan. Det övertogs därefter av Wasa lyceum år 1872. Den ursprungliga byggnaden eller s.k. gamla byggnaden kallas även endast för R bland Vasa övningsskolas elever.

Dela